Algemene voorwaarden Coruscent

Versie 2018

1. Algemeen
Coruscent, gevestigd in Den Haag, is opgericht door Janou Vos en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54233720.
Coruscent richt zich op het begeleiden van jongeren en volwassenen (hierna te noemen: de cliënt), en versterk ik hen door het ontdekken van hun passie, potentie en talenten zodat ze de volgende stap in hun groeiproces kunt zetten, persoonlijk of zakelijk.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Sprankelkinderen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3. Akkoord bevinding coaching / begeleiding kinderen tot 16 jaar
Coruscent is gehouden aan de wettelijke regeling dat voor jongeren onder de 16 jaar, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Coruscent kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

4. Uitvoering van de opdracht
Coruscent bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een coach verwacht mag worden.
Coruscent kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt of opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

5. Vertrouwelijkheid
Coruscent verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de begeleidingssessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.

Voor overleg met derden in het belang van de cliënt onder de 16 jaar, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders.

6. Regels rond een afspraak, verhindering / annulering
Het bij verhindering annuleren of verzetten van een afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang. Indien binnen 24 uur wordt afgezegd of bij niet komen opdagen voor een afspraak wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch. Tijdens het begeleiden van kinderen wordt de telefoon van Sprankelkinderen niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

Rondom annulering (afzegging) van een training door de deelnemer geldt het volgende:

  1. Indien de deelnemer na aanvang van een training de deelname geheel of ten dele stopt, heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling van de trainingskosten.
  2. Bij ziekte of verhindering vindt er geen restitutie plaats van het trainingsgeld.
  3. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald door de deelnemer.
  4. Na definitieve aanmelding kan een deelnemer tot 3 weken voor aanvang van de training kosteloos annuleren. Hierna wordt het volledige trainingsgeld in rekening gebracht. De aanmelding is definitief wanneer van de deelnemer een ingevuld intakeformulier is ontvangen en Sprankelkinderen op basis hiervan een bevestigingsmail heeft gestuurd aan de deelnemer.
  5. Indien de deelnemer zich korter dan 3 weken voor aanvang van de training inschrijft en vervolgens weer annuleert, is hij/zij te allen tijde het volledige trainingsgeld verschuldigd.

Er is geen officiële wachtruimte binnen de praktijk.

9. Tarieven
De tarieven staan vermeld op de pagina ‘tarieven’ van de website van Coruscent (www.coruscent.nl) of zijn op te vragen bij Coruscent. De tarieven zijn voor particulieren inclusief btw.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Indien meer tijd nodig is (vanaf een kwartier ), wordt er een afspraak ingepland.

10. Betalingsvoorwaarden
Voor de betaling wordt een factuur verstrekt. De factuur kan ofwel direct contant afgerekend worden of binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken op de rekening van J.M.H. Vos, NL21 ABNA 0503 0727 37.

Indien betaling ook na aanmaning uitblijft, komen alle redelijke kosten ter
verkrijging van voldoening voor rekening van de ouders van de cliënt.

Bij een betalingsachterstand is Coruscent gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de cliënt aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

11. Aansprakelijkheid
Het advies van Coruscent is oplossings- en resultaatgericht zonder de oplossingen en het resultaat te garanderen. Coruscent is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Coruscent tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Coruscent.

Bij lichamelijke en/of psychische klachten van de cliënt, raadt Coruscent u aan om eerst contact op te nemen met uw huisarts.

12. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Coruscent, www.coruscent.nl.
Van toepassing is steeds de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.