Privacyverklaring Coruscent

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om de verklaring helemaal door te lezen. In het kort komt het erop neer dat de gegevens die van en middels jou zijn verkregen en worden verwerkt bij Coruscent, in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens is Janou Vos, eigenaar van Coruscent, gevestigd in Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54233720. Janou is te bereiken via janou@coruscent.nl

Persoonsgegevens

Jouw contactgegevens (zoals NAW gegevens, e-mail, telefoonnummer, geboortedatum) worden alleen binnen Coruscent gebruikt en worden niet aan derden verstrekt, tenzij hierover nadrukkelijke afspraken zijn gemaakt. De NAW gegevens zijn benodigd voor op de factuur. Overige contactgegevens worden gebruikt om contact te houden. 

Verwerken persoonsgegevens 

Coruscent verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het afhandelen van betaling
  • Verzenden van de nieuwsbrief
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om coaching en trainingen op maat te geven
  • Wanneer hiervoor ingeschreven, voor het versturen van nieuwbrieven en gerichte marketing – alleen naar diegenen die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief, met als doel om ge├»nteresseerden op de hoogte te houden van mijn activiteiten en eventuele aanbiedingen. 

Wanneer samenwerking wordt aangegaan (coaching, workshops, training of een andere dienst die Coruscent levert) worden meer gegevens gevraagd. Dit gebeurt bijvoorbeeld via een inschrijfformulier voor een training of intakeformulier tijdens het intakegesprek. Alles wat geschreven en gezegd is blijft binnen Coruscent en wordt niet gecommuniceerd met derden.

De informatie wordt gevraagd om het samenwerkingsproces te bevorderen. Alleen zaken die van belang zijn voor de samenwerking worden genoteerd. Ik verkoop nooit jouw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Eventueel doorgeven van informatie aan derden (bijvoorbeeld school of andere hulpverlener) gebeurt t.a.t. alleen met jouw toestemming.

Beveiliging

Bij wet wordt verlangd dat jouw gegevens worden beschermd. Uiteraard neem ik de bescherming van jouw gegevens serieus en zijn passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Er worden geen gegevens online bewaard. Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een code. 

Er worden geen gegevens van jou op mijn site opgeslagen. Coruscent gebruikt ook geen cookies of vergelijkbare technieken.

Het kan zijn dat ik tijdens of na sessies aantekeningen maak of iets bewaar dat je bij mij maakte. Ik bewaar dat in een gesloten kast.

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via janou@coruscent.nl.

Termijn waarop je gegevens worden bewaard

Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan logisch of nodig is. Ik houd me hierbij aan de wettelijke en fiscale verplichtingen, zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Coruscent hanteert voor NAW gegevens en gemaakte aantekeningen tijdens / van sessies een bewaartermijn van niet langer dan vijf jaar na afronden van samenwerking.

Jouw rechten 

Ik respecteer jouw privacy vanuit mijn professionele ethiek. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Coruscent en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Coruscent een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar janou@Coruscent.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Coruscent wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.